บทความวิจัย ร. (2019) “รูปแบบการพิมพ์บทความวิจัย (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)”, วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. Bangkok, Thailand, 11(21, January-June), p. 195. Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/11441 (Accessed: 13 April 2024).