บทความวิจัย ร. (2019) “รูปแบบการพิมพ์บทความวิจัย (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)”, วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์). Bangkok, Thailand, 11(21), p. 195. Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/11441 (Accessed: 22 March 2023).