บทความวิจัย ใ. (2019) “ใบนำส่งบทความวิจัย (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)”, วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. Bangkok, Thailand, 11(21, January-June), p. 196. Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/11440 (Accessed: 23 May 2024).