บทความวิจัย ค. (2019) “คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์บทความวิจัย (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)”, วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์). Bangkok, Thailand, 11(21), pp. 190–194. Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/11438 (Accessed: 25 March 2023).