บุณโยปัษฎัมภ์ ห. (2019) “การสังเคราะห์งานวิจัยด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพสตรี(A SYNTHESIS OF LOCAL WISDOM RESEARCHES ON WOMEN’S HEALTHCARE)”, วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์). Bangkok, Thailand, 11(21), pp. 161–173. Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/11396 (Accessed: 22 March 2023).