สีจันทา ส. and ทวีไพบูลย์วงษ์ จ. (2019) “อิทธิพลของทรัพยากรในงานและความมุ่งมั่นในการทำงานที่มีต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารพาณิชย์ของรัฐ ในนครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว”, วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์). Bangkok, Thailand, 11(21), pp. 148–160. Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/11395 (Accessed: 25 March 2023).