เจริญศิลป์ ว., สุปินนะ ว., สุขอิ่ม จ. and นาทองไชย ศ. (2019) “การฆ่าตัวตายของนักศึกษากับการปรับตัวของครอบครัว มหาวิทยาลัยและรัฐ: การศึกษาโดยใช้ข่าวในหนังสือพิมพ์เป็นฐาน(THE STUDENTS SUICIDE AND ADAPTATION OF FAMILY, UNIVERSITY AND STATE: THE STUDY BY USING REPORTED CASES IN THAI NEWSPAPERS BASED)”, วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์). Bangkok, Thailand, 11(21), pp. 135–147. Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/11394 (Accessed: 21 March 2023).