ทิพคุณ ภ. (2019) “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยโดยหน่วยงานภาครัฐของไทย(FACTORS INFLUENCING RESEARCH UTILIZATION BY THAI GOVERNMENTAL AGENCIES)”, วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์). Bangkok, Thailand, 11(21), pp. 102–122. Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/11392 (Accessed: 21 March 2023).