สหายปญฺโญ พ., สุขวฑฺฒโน พ., ปริยัติมุนี พ. and เนตรนิมิตร ส. (2019) “การวิเคราะห์วรรณกรรมลายลักษณ์ เรื่อง ท้าวชมพูฉบับภาคใต้(AN ANALYSIS OF THE BUDDHIST LITERARY WORK ENTITLED ‘THAW JAMBU’ SOUTHERN VERSION)”, วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์). Bangkok, Thailand, 11(21), pp. 88–101. Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/11391 (Accessed: 22 March 2023).