สงอาจินต์ ศ., ชัยเรือง น. and ชูช่วยสุวรรณ จ. (2019) “การพัฒนารูปแบบการนิเทศการสอนเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้ของครูตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครตรัง”, วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. Bangkok, Thailand, 10(20, July-December), pp. 160–175. Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/10852 (Accessed: 23 July 2024).