อินตา ม. and สกุลศรีประเสริฐ ส. (2019) “การเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคมตามแนวคิดของ CASEL ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน”, วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์). Bangkok, Thailand, 10(20), pp. 98–116. Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/10846 (Accessed: 22 March 2023).