ศาสตระรุจิ ป. and ดิฐวิรุฬห์ ณ. (2019) “แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานธุรกิจชุมชนผ่านระบบสารสนเทศออนไลน์ของชุมชนหินตั้ง ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก (GUIDELINES FOR COMMUNITY BUSINESS VIA ONLINE INFORMATION SYSTEM IN HIN TANG COMMUNITY, MUANG DISTRICT, NAKHON NAYOK PROVINCE)”, วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์). Bangkok, Thailand, 10(20), pp. 85–97. Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/10845 (Accessed: 21 March 2023).