อังกุรวัชรพันธุ์ ฐ. and เสาวภาวงศ์ ก. (2019) “รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มคุณค่าการท่องเที่ยวบนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดอ่างทอง (MODEL OF CREATIVE TOURISM FOR ADDING VALUE IN TOURISM ON LOCAL WISDOM-BASED IN ANG THONG PROVINCE)”, วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์). Bangkok, Thailand, 10(20), pp. 29–42. Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/10841 (Accessed: 21 March 2023).