บทความวิจัย ใ. (2018) “ใบนำส่งบทความวิจัย (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)”, วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์). Bangkok, Thailand, 10(19), p. 241. Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/10533 (Accessed: 23 March 2023).