บทความวิจัย ค. (2018) “คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์บทความวิจัย (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)”, วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. Bangkok, Thailand, 10(19, January-June), pp. 235–239. Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/10529 (Accessed: 23 July 2024).