ตั้งศิริธงชัย ว. and ปิลันธนานนท์ น. (2018) “ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางการศึกษาที่สะท้อนอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเมจิ (STRATEGIES OF ACADEMIC COLLABORATION REFLECTING UNIVERSITY’S IDENTITY: A CASE STUDY OF MEIJI UNIVERSITY)”, วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. Bangkok, Thailand, 10(19, January-June), pp. 201–216. Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/10527 (Accessed: 23 July 2024).