กองทรัพย์ ว., สมุทรานนท์ ท. and จงวิศาล ร. (2018) “วัฒนธรรมองค์การ การสนับสนุนจากองค์การ ความยึดมั่นผูกพันในงาน และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงานระดับปฏิบัติการเจนเนอเรชั่นวายของธนาคารแห่งหนึ่ง”, วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์). Bangkok, Thailand, 10(19), pp. 171–187. Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/10525 (Accessed: 26 March 2023).