บุญยะเสนา พ. and หิมะกลัส ว. (2018) “กิจกรรมและเครือข่ายเศรษฐกิจชุมชน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (SYSTEM AND COMMUNITY ECONOMIC NETWORK FOLLOWING THE SUFFICIENCY ECONOMY PHILOSOPHY)”, วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์). Bangkok, Thailand, 10(19), pp. 127–139. Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/10522 (Accessed: 21 March 2023).