ศรีสังข์ พ. and ศรีวิชัยมูล อ. (2018) “การพัฒนาหลักสูตรสำหรับเด็กเร่ร่อนจังหวัดเชียงราย (CURRICULUM DEVELOPMENT FOR HOMELESS CHILDREN IN CHIANGRAI PROVINCE)”, วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์). Bangkok, Thailand, 10(19), pp. 102–115. Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/10519 (Accessed: 21 March 2023).