อุยยานนท์ พ., สัจจานันท์ ศ., โห้ลายอง ฐ. and วนเศรษฐ อ. (2018) “การคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม : กรณีศึกษาพื้นที่การปลูกทุเรียน จังหวัดนนทบุรี (PROTECTION OF AGRICULTURAL LAND: A CASE STUDY OF DURIAN PLANTATION AREA OF NONTHABURI PROVINCE)”, วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์). Bangkok, Thailand, 10(19), pp. 88–101. Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/10518 (Accessed: 23 March 2023).