ประไพพานิช ณ. (2018) “การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของครัวเรือนและความอยู่ดีมีสุขระดับปัจเจกบุคคล: กรณีศึกษาผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร”, วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. Bangkok, Thailand, 10(19, January-June), pp. 46–58. Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/10515 (Accessed: 23 July 2024).