ชัยทัศน์ จ., มนัสสนิท ว. and สุวรรณจินดา เ. (2018) “อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนทางการศึกษาวิทยาลัยเอกชน กรณีศึกษา: คณะพยาบาลศาสตร์ (RATE OF RETURN ON PRIVATE COLLEGE: CASE STUDY OF FACULTY OF NURSING)”, วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. Bangkok, Thailand, 10(19, January-June), pp. 33–45. Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/10514 (Accessed: 23 July 2024).