ทองบริสุทธิ์ เ. and วิรัชนิภาวรรณ ว. (2018) “การบริหารจัดการพื้นที่มรดกโลกในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ADMINISTRATION OF WORLD HERITAGE AREA IN AYUTTHAYA PROVINCE OF AYUTTHAYA CITY MUNICIPALITY ACCORDING TO THE SUFFICIENCY ECONOMY PHILOSOPHY)”, วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์). Bangkok, Thailand, 10(19), pp. 20–32. Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/10513 (Accessed: 22 March 2023).