จีนนุ่น พัชลินจ์. 2017. “คุณสมบัติของ “หญิงดี” ใน สุภาษิตสอนหญิงภาคใต้ที่สัมพันธ์กับความคิดความเชื่อทางพระพุทธศาสนา (THE QUALIFICATIONS OF ‘WELL-BEHAVED WOMEN’ IN SUPASIT SORN YING OF THE SOUTHERN RELATED TO BUDDHIST NOTIONS AND BELIEFS)”. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9 (17, January-June). Bangkok, Thailand.:160-75. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/9021.