กาญจนวงศ์ ไพศาล, and กาญจนวงศ์ อาบทิพย์. 2017. “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบาร์โค้ดสองมิติเพื่อบริการข้อมูลให้นักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว กรณีศึกษา วัดพระธาตุดอยสุเทพวรวิหาร เชียงใหม่”. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9 (17, January-June). Bangkok, Thailand.:120-34. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/9018.