บุญเพ็ญ ปิยวรรณ, ไชยจูกุล ยุทธนา, and โยเหลา ดุษฎี. 2017. “ลักษณะขององค์การและผลิตภาพงานวิจัยของบุคลากรสายวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาไทยในกลุ่มมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ (ORGANIZATIONAL CHARACTERISTICS AND RESEARCH OUTPUTS OF NATIONAL RESEARCH UNIVERSITIES)”. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9 (17, January-June). Bangkok, Thailand.:86-106. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/9016.