แก้วสุทธา ณัฐวุธ, อันชื่น ภัทร, สมสวย พีร์, and วีระกุล นันท์ชนก. 2017. “ผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปฏิเสธบุหรี่เชิงบวกในงานทันตกรรมโรงเรียนระดับประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร (THE EFFECT OF POSITIVE TOBACCO REFUSAL PROGRAM IN DENTAL SCHOOL PROGRAM OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS, BANGKOK)”. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9 (17, January-June). Bangkok, Thailand.:53-68. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/8999.