เพิ่มพูนวิวัฒน์ ชมพูนุท โกสลากร, เชยจิตร รัชพันธุ์, and ธนานุภาพพันธุ์ อังคณา. 2017. “การศึกษาความสูญเสียรายได้ของภาครัฐจากนิติกรรมอำพรางเพื่อการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของคนต่างด้าว (STUDY OF THE LOSS OF REVENUE TO THE GOVERNMENT DUE TO FOREIGN ACQUISITION OF THAILAND PROPERTY BY NOMINEES)”. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9 (17, January-June). Bangkok, Thailand.:29-40. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/8977.