เทพพิทักษ์ศักดิ์ ประยูร, and สุกิมานิล อุทัยวรรณ. 2015. “ความต้องการจำเป็นขั้นพื้นฐานและปัญหาของนักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม (THE BASIC NEED AND PROBLEM OF NAKHON PHANOM UNIVERSITY STUDENTS)”. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 7 (13, January-June). Bangkok, Thailand.:71-84. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/7398.