พรหมสิงห์ กมลรัตน์, and สังขรัตน์ อุทิศ. 2015. “ศักยภาพในการจัดการป่าต้นน้ำ เทือกเขาบรรทัดในจังหวัดตรัง (POTENTIAL IN WATERSHED FOREST MANAGEMENT: BANTHAT MOUNTAIN RANGE)”. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6 (12, July-December). Bangkok, Thailand.:1-13. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/5036.