ปลื้มอารมย์ วงศกร, สิริกุตตา สุพาดา, and กุลิสร์ ณักษ์. 2011. “พฤติกรรมการค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตในการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ของผู้บริโภคในประเทศไทย (CONSUMERS’ INTERNET INFORMATION SEARCH BEHAVIOR ON ONLINE CLOTHING PURCHASE DECISION IN THAILAND)”. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3 (6, July-December). Bangkok, Thailand.:105-17. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/1840.