ประไพพานิช ณัฐญา, เหลืองอร่าม จิตสุภา, โมขศักดิ์ พัทร์ธีรา, and ผิวเหลือง อัยรีน. 2022. “การศึกษาผลกระทบการเข้าสู่สังคมสูงวัยต่ออัตราการเจริญเติบโตผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศไทย (A STUDY OF THE IMPACTS OF AGING SOCIETY ON GROSS DOMESTIC PRODUCT GROWTH IN THAILAND)”. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14 (28, July-December). Bangkok, Thailand.:28-43. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/15039.