“กองบรรณาธิการ”. 2022. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14 (27, January-June). Bangkok, Thailand. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/14525.