“กองบรรณาธิการ”. 2022. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 14 (27). Bangkok, Thailand. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/14525.