เกษามา สุรัสวดี, นาราเวช วรรณภา, and วิตตาภรณ์ สุภา. 2022. “ฉากแห่งชีวิตในหญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมและตั้งครรภ์ต่อ (LIFE SCENES OF WOMEN WITH UNPLANNED PREGNANCY AND CONTINUING TO TERM)”. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14 (27, January-June). Bangkok, Thailand.:177-92. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/14497.