สุขพิระวัฒนกุล สัพพัญญู, and ปัญญาเมธีกุล ศิริพร. 2022. “การวิเคราะห์ชุดศัพท์และเจตนาที่ใช้ในการประกอบสร้างแบบเรียนวิชาภาษาเขมรระดับประถมศึกษาของประเทศกัมพูชา (ANALYSIS OF LEXIS LISTS AND INTENTS USED IN THE CONSTRUCTION OF ELEMENTARY KHMER TEXTBOOKS IN CAMBODIA)”. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14 (27, January-June). Bangkok, Thailand.:131-44. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/14492.