สกุลกิจกาญจน์ วสันต์, and มงคล กุลเชษฐ์. 2022. “โมเดลเชิงสาเหตุของระบบงานที่มีประสิทธิภาพสูง ทุนมนุษย์ และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การที่มีต่อผลการดำเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย”. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 14 (27). Bangkok, Thailand.:119-30. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/14491.