คำทิ้ง ธีรภัทร, and สุขเจริญ ภาคภูมิ. 2022. “วัจนกรรมที่ปรากฏในจดหมายของคนฆ่าตัวตาย (SPEECH ACTS USED IN SUICIDE NOTES)”. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 14 (27). Bangkok, Thailand.:62-74. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/14486.