พรมมะเริง สุภาพร, กุลิสร์ ณักษ์, and สิริกุตตา สุพาดา. 2011. “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บริการการท่องเที่ยวแบบเเพ็คเกจทัวร์ของนักท่องเที่ยวในเขตกรุงเทพมหานคร (FACTORS INFLUENCING TOURISTS’ USING SERVICE BEHAVIOR ON TOURISM IN PACKAGE TOUR IN BANGKOK METROPOLITAN AREA)”. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3 (5, January-June). Bangkok, Thailand.:172-84. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/1443.