บุญปก ปฐิมา. 2011. “สี่แผ่นดิน: การศึกษาปฏิวาทะตามแนววัจนปฏิบัติศาสตร์ (SI PHAEN DIN: A STUDY OF PRAGMATICS IN DIALOGUE)”. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3 (5, January-June). Bangkok, Thailand.:41-50. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/1433.