บทความวิจัย ใบนำส่ง. 2022. “ใบนำส่งบทความวิจัย (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)”. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 13 (26). Bangkok, Thailand.:208. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/14171.