บทความวิจัย รูปแบบการพิมพ์. 2022. “รูปแบบการพิมพ์บทความวิจัย (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)”. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 13 (26). Bangkok, Thailand.:207. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/14170.