บทความวิจัย รูปแบบการพิมพ์. 2022. “รูปแบบการพิมพ์บทความวิจัย (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)”. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 13 (26, July-December). Bangkok, Thailand.:207. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/14170.