บทความวิจัย คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์. 2022. “คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์บทความวิจัย (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)”. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 13 (26). Bangkok, Thailand.:201-6. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/14169.