ลิขิตวิทยา สลิลทิพย์, พร้อมสุขกุล ปรีญานันท์, and บูรณประพฤกษ์ อำไพ. 2021. “การศึกษาแนวทางการพัฒนาการอ่านโน้ตแรกเห็นของนักเรียนไวโอลินขั้นพื้นฐาน กรณีศึกษา: ศูนย์ศึกษาดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไป วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล”. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 13 (26). Bangkok, Thailand.:147-58. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/14106.