ทองญวน รัตติยาพร, สิทธิ์ศิรอรรถ ฉัฐวีณ์, พันธุมนาวิน ดุจเดือน, and วัณโณ วิธัญญา. 2021. “ผลการส่งเสริมการปรับตนเพื่อเอาชนะอุปสรรคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาจังหวัดพังงา (EFFECTES OF RESILIENCE ENHANCEMENT OF MATHAYOM 3 STUDENTS IN OPPORTUNITY EXPANSION SCHOOLS IN PHANG NGA PROVINCE)”. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 13 (26). Bangkok, Thailand.:120-32. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/14105.