สัจจพันธุ์ รื่นฤทัย. 2011. “วรรณศิลป์ในวรรณคดีที่ได้รับยกย่องจากวรรณคดีสโมสร”. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 (4, July-December). Bangkok, Thailand.:1-24. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/1410.