ดิตถ์ดำรงสกุล ธัญญ์รภัสร์, พร้อมสุขกุล ปรีญานันท์, and บูรณประพฤกษ์ อำไพ. 2021. “การจัดการเรียนการสอนดนตรีของเตรียมอุดมดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล (TEACHING AND LEARNING MANAGEMENT OF PRE-COLLEGE, COLLEGE OF MUSIC, MAHIDOL UNIVERSITY)”. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 13 (26). Bangkok, Thailand.:46-56. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/14092.