ไทพาณิชย์ ชินพัฒน์, ศรีสมบัติ รุจี, and จำนงค์สาร สุรศักดิ์. 2021. “ดนตรีของชาวเกอฮอลัด เมืองดาลัด ประเทศเวียดนาม (MUSIC OF K’HO LACH PEOPLE IN DALAT, SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM)”. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 13 (26). Bangkok, Thailand.:20-29. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/14079.