เชยจิตร รัชพันธุ์, and ถึงฝั่ง รติพร. 2021. “ปัจจัยที่มีผลต่อค่าไฟฟ้าของครัวเรือนในประเทศไทย กรณีศึกษาความแตกต่างทางเพศ (THE FACTORS AFFECTING HOUSEHOLD ELECTRICITY EXPENSE IN THAILAND A CASE STUDY OF GENDER ISSUE)”. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 13 (26). Bangkok, Thailand.:105-19. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/14067.