สกุลกิจกาญจน์ วสันต์, and เลิศกูลประหยัด ล่ำสัน. 2021. “บทบาทวิสาหกิจเพื่อสังคมในการจ้างงานผู้สูงอายุในประเทศไทย (THE ROLE OF SOCIAL ENTERPRISE IN PROVIDING EMPLOYMENT FOR THE ELDERLY IN THAILAND)”. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 13 (25, January-June). Bangkok, Thailand.:95-105. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/13712.