นาควัชระ ปริญญา. 2021. “พระพุทธรูปสำริดศิลปะล้านนาสกุลช่างแพร่ (LANNA BRONZE BUDDHA IMAGE IN PHRAE SCHOOL)”. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 13 (25). Bangkok, Thailand.:73-83. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/13710.