สังข์นาค ธัญญมาศ, and คำเรืองฤทธิ์ สุภาภรณ์. 2021. “ความสัมพันธ์ระหว่างสัมพันธภาพและการเลี้ยงดูของครอบครัวกับการติดสมาร์ทโฟนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 (THE CORRELATION BETWEEN FAMILY RELATIONSHIP, PARENTING STYLE, AND SMARTPHONE ADDICTION AMONG 7th TO 12th GRADERS)”. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 13 (25, January-June). Bangkok, Thailand.:49-60. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/13708.